وب سرویس پیام صوتی

وب سرویس ها برنامه (قطعه کد) هایی هستند که تحت وب قابل دسترسی اند و از طریق پروتکل های استانداردی مانند Http به انتقال و مبادله دیتا با سایر برنامه های کاربردی می پردازند. اساس کار وب سرویس (Web Service) ها بر پایه دریافت و تولید پیغام بنیان گذاری شده است. بدین معنی که آنها منتظر می مانند که کلاینت ها به آنها وصل شده و بنا به درخواست کلاینت ها به آن ها پاسخ می دهند . راه ارتباطی انتقال این پیغام ها یک آدرس است که شما میتوانید با افزودن آن در برنامه خود از خصوصیات آن استفاده نمائید

https://<YourDomain>/webservice3.asmx

وب Api پیام صوتی

مخفف چیست؟ API به معنی رابط کاربردی برنامه نویسی یا Application Programming Interface و همچنین جنبه اساسی تشکیل وب 2 است. اما واقعا API چیست؟ ما در این مطلب به توضیح این موضوع خواهیم پرداخت. این کلمه توجه خاصی به رابط یا Interface دارد. اگر شما هر گونه تجربه ای در برنامه نویسی داشته باشید، همه معانی و مخفف ها با شنیدن کلمه Interface به ذهنتان می آید؛ اما ما بیشتر علاقمند به دانستن معنی کلاسیک و معمولی آن هستیم. یک رابط (Interface) یک مرز مشترک بین دو سیستم و سرویس جدا است. از جمله می توان این موضوع را برداشت کرد که بین این دو سیستم ارتباط برقرار است.

https://<YourDomain>/webservice3

شما در اینجا چه از وب سرویس استفاده نمائید و چه از وب Api متدهایی که میتوانید از آن استفاده نمائید یکسان هستند ، شما میتوانید متدها را با توضیحات کامل به علاوه ی ورودی ها و خروجی های آن مشاهده نمائید:
برای راحتی کار شما در پایان توضیحات هر متد نمونه کدهایی از زبان های رایج نیز برایتان فراهم شده است.

UploadMessage از طریق این متد میتوانید فایل صوتی خود را که در قالب wav با فرمت PCM 8000h 16k mono تنظیم کرده اید، در سامانه آپلود و در ارسال ها استفاده نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
Title String عنوان فایل صوتی شما
File Byte[ ] dicbinaryfile فایل صوتی شما که میبایست با پسوند wav و به صورت آرایه ای از نوع بایت باشد
فایل صوتی شما میبایست در قالب mono,8000Hz,16b بوده و حجم آن نیز از 5مگابایت بیشتر نباشد

خروجی ها


مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 اعتبارسنجی
-10 فرمت نامناسب
-20 خطای ناشناخته
-30 اشکال در آپلود
بزرگتر از صفر آی دی پیام آپلود شده

نمونه کدها

UploadMessage

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
try
{
  openFileDialog1.InitialDirectory = "c:\\";
  openFileDialog1.Filter = "wav files (*.wav)|*.wav|All files (*.*)|*.*";
  openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
  if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  {
    Byte[] bytes = System.IO.File.ReadAllBytes(openFileDialog1.FileName);
    textBox2.Text = webservice.UploadMessage(_Username, _Password, textBox1.Text, bytes).ToString();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

DownloadMessage با استفاده از این شما میتوانید به فایل های آپلود شده در پنل دسترسی داشته باشید.

ورودی ها

نام نوع شرح
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
messageId int کد فایل صوتی

خروجی ها


مقدار خروجی عنوان خروجی
null اعتبارسنجی و یا عدم وجود فایل

نمونه کدها

DownloadMessage

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox2.Text = webservice.DownloadMessage(_Username, _Password, Convert.ToInt32(textBox1.Text)).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

DeleteMessage از طریق این متد می توانید فایل آپلود شده در سامانه را حذف نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
messageId int کد [id] فایل آپلود شده

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
false اعتبارسنجی یا عدم وجود فایل
true انجام موفقیت آمیز

نمونه کدها

DeleteMessage

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox2.Text = webservice.DeleteMessage(_Username, _Password, Convert.ToInt32(textBox1.Text)).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

CreateCampaign از طریق این متد میتوانید یک لیست ارسال ایجاد و در صورت تماید ارسال نمایید

ورودی ها

نام نوع شرح
userName string متن ساده
password string متن ساده
title string عنوان لیست ارسال
numbers string شماره های لیست ارسال. شمارها باید با کما “,” از هم جدا شوند
maxTryCount int حداکثر تعداد تلاش برای هر شماره
minuteBetweenTries int مدت تاخیر بین تلاش ها بر اسا دقیقه
startDate string 2116-11- تاریخ شروع ارسال لیست به میلادی. مانند: 11
startTime string ساعت شروع ارسال لیست. مانند: 18:11
endDate string 2116-11- تاریخ خاتمه ارسال لیست به میلادی. مانند: 11
endTime string ساعت خاتمه ارسال لیست. مانند: 18:11
messageId int کد [id] پیام صوتی آپلود شده در سامانه
removeInvalids bool حذف شماره های اشتباه و تکراری بصورت خودکار
autoStart bool شروع خودکار لیست پس از ایجاد
vote bool فعال سازی امکان نظرسنجی بر روی تماس ها
serverId int کد سرور ارسال کننده پیام

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 اعتبارسنجی
-30 لیست ارسال وجود ندارد
-50 کمبود اعتبار
-60 کد پیام ناصحیح
-70 اطلاعات لیست ارسال صحیح نیست
بزرگتر از صفر کد لیست ایجاد شده
نکته: serverId پارامتر جدیدی است که برای انتخاب شماره ارسال کننده پیام(سرور) گذاشته شده است.
شما میتوانید برای ارسال پیام های خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
ارسال از مشهد عدد 1
ارسال از مازندران عدد 15
تهران شمال 20
تهران جنوب 25
تهران شرق 30
تهران غرب 35
خراسان شمالی 40

نمونه کدها

CreateCampaign

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  txtResult.Text = webservice.CreateCampaign(_Username, _Password,
    txtTitle.Text,
    txtNumbers.Text,
    Convert.ToInt32(ddlMaxTryCount.Text),
    Convert.ToInt32(ddlMinuteBetweenTry.Text),
    dtpStartDate.Value.Date.ToShortDateString(),
    txtStartTime.Text,
    dtpEndDate.Value.Date.ToShortDateString(),
    txtEndTime.Text,
    Convert.ToInt32(ddlMessages.SelectedValue),
    cbRemoveInvalids.Checked,
    cbStart.Checked,
    serverId.text
    cbVote.Checked).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

StartCampaign Method از طریق این متد می توانید اقدام به ارسال یک لیست ارسال ایجاد شده نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
username string متن ساده
password string string
campaignid int کد [id] لیست ارسال موردنظر
title string عنوان لیست ارسال
numbers string شماره های لیست ارسال. شمارها باید با کما “,” از هم جدا شوند
maxtrycount int حداکثر تعداد تلاش برای هر شماره
minutebetweentries int مدت تاخیر بین تلاش ها بر اسا دقیقه
startdate string 2116-11- تاریخ شروع ارسال لیست به میلادی. مانند: 11
starttime string ساعت شروع ارسال لیست. مانند: 18:11
enddate string 2116-11- تاریخ خاتمه ارسال لیست به میلادی. مانند: 11
endtime string ساعت خاتمه ارسال لیست. مانند: 18:11
serverId int کد سرور ارسال کننده پیام

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 اعتبارسنجی
-20 لیست ارسال وجود ندارد یا در وضعیت در حال ارسال است
-30 لیست ارسال وجود ندارد
-50 اعتبار کافی نیست
بزرگتر از صفر کد لیست ایجاد شده
نکته: serverId پارامتر جدیدی است که برای انتخاب شماره ارسال کننده پیام(سرور) گذاشته شده است.
شما میتوانید برای ارسال پیام های خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
ارسال از مشهد عدد 1
ارسال از مازندران عدد 15
تهران شمال 20
تهران جنوب 25
تهران شرق 30
تهران غرب 35
خراسان شمالی 40

نمونه کدها

StartCampaign

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  txtResult.Text = webservice.StartCampaign(_Username, _Password,
    _campaignId,
    _Title,
    _Numbers,
    _maxTryCount,
    _minuteBetweenTrys,
    _startDate,
    _startTime,
    _endDate,
    _endTime,
    _serverId
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

StopCampaign از طریق این متد می توانید اقدام به توقف یک لیست ارسال ایجاد شده و درحال ارسال نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
campaignId int کد [id] لیست ارسال موردنظر

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
false اعتبارسنجی یا عدم وجود لیست ارسال
true انجام موفقیت آمیز

نمونه کدها

StopCampaign

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox2.Text = webservice.StopCampaign(_Username, _Password, Convert.ToInt32(textBox1.Text)).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

GetCampaignByDateمــــتد دریافت نام و شماره شناسایی کاربــر

ورودی ها

نام نوع شرح
username string متن ساده
password string متن ساده
fromdate string 2116-11- تاریخ شروع به میلادی. مانند: 11
todate string 2116-11- تاریخ پایان به میلادی. مانند: 11

خروجی ها

خروجی این متد لیستی از لیست های ارسال ایجاد شده در بازه زمانی تعیین شده می باشد.
در صورتی که این متد مقدار null را بازگرداند به معنی این است که در قسمت اعتبارسنجی به مشکل خورده اید.

نمونه کدها

GetCampaignsByDate

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  dataGridView1.DataSource = webservice.GetCampaignsByDate(_Username, _Password, dateTimePicker1.Value.ToShortDateString(), dateTimePicker2.Value.ToShortDateString());
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GetCampaignById از طریق این متد می توانید اطلاعات لیست های ایجاد شده را بر اساس کد [id] لیست دریافت نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
campaignId Int کد [id] لیست ارسال

خروجی ها

خروجی این متد اطلاعات لیست ارسال مورد نظر می باشد.
در صورتی که این متد مقدار null را بازگرداند به معنی این است که در قسمت اعتبارسنجی به مشکل خورده اید.
یکی از مشخصه های لیست خروجی statusid است که میتواند یکی از حالت ذیل باشد.
مقدار خروجی عنوان خروجی
8 عدم تائید
9 در انتظار
10 تائید شده
11 در حال ارسال
12 تمام شده
27 متوقف شده

نمونه کدها

GetCampaignById

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  var model = webservice.GetCampaignById(_Username, _Password, Convert.ToInt32(textBox1.Text));
  var datatable = new DataTable();
  datatable.Columns.Add("property");
  datatable.Columns.Add("value");
  foreach (PropertyInfo propertyInfo in model.GetType().GetProperties())
  {
    var dr = datatable.NewRow();
    dr["property"] = propertyInfo.Name;
    dr["value"] = propertyInfo.GetValue(model, null);
    datatable.Rows.Add(dr);
  }
  dataGridView1.DataSource = datatable;
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GetCampaignNumbersByCampaignId از طریق این متد می توانید اطلاعات شماره های داخل یک لیست ارسال را بر اساس کد [id] لیست دریافت نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
campaignId Int کد [id] لیست ارسال

خروجی ها

خروجی این متد لیست اطلاعات شماره های داخل لیست ارسال مورد نظر می باشد.
در صورتی که این متد مقدار null را بازگرداند به معنی این است که در قسمت اعتبارسنجی به مشکل خورده اید.
مقدار خروجی عنوان خروجی
3 موفق
6 عدم پاسخ
7 مشغولی
4 عدم دسترسی

نمونه کدها

GetCampaignNumbersByCampaignId

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  dataGridView1.DataSource = webservice.GetCampaignNumbersByCampaignId(_Username, _Password, Convert.ToInt32(textBox1.Text));
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GetCampaignNumbersBySendDate از طریق این متد می توانید اطلاعات شماره های ارسال شده داخل لیست های ارسال مختلف را در یک بازه زمانی تعیین شده دریافت نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
fromDate string 2116-11- تاریخ شروع به میلادی. مانند: 11
toDate string 2116-11- تاریخ پایان به میلادی. مانند: 11

خروجی ها

خروجی این متد لیست اطلاعات شماره های ارسال شده داخل لیست ارسال مختلف در بازه زمانی مورد نظر می باشد.
در صورتی که این متد مقدار null را بازگرداند به معنی این است که در قسمت اعتبارسنجی به مشکل خورده اید.

نمونه کدها

GetCampaignNumbersBySendDate

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  dataGridView1.DataSource = webservice.GetCampaignNumbersBySendDate(_Username, _Password, _fromDate,_ToDate);
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GetCampaignNumbersDataByIds از طریق این متد می توانید با ارسال رشته ای از کد های شماره (جدا شده توسط کاما "," ) اطلاعات آنهارا در قالب یک لیست دریافت نمایید

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
campaignNumberIds string رشته ای از کد های شماره )جدا شده توسط کاما “,” ) .

خروجی ها

خروجی این متد لیست اطلاعات شماره های ارسال شده داخل لیست ارسال مختلف در بازه زمانی مورد نظر می باشد.
در صورتی که این متد مقدار null را بازگرداند به معنی این است که در قسمت اعتبارسنجی به مشکل خورده اید.

نمونه کدها

GetCampaignNumbersDataByIds

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  dataGridView1.DataSource = webservice.GetCampaignNumbersDataByIds(_Username, _Password, textBox1.Text);
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GetCampaignNumberStatusById از طریق این متد می توانید وضعیت ارسال یک شماره خاص را دریافت نمایید

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
campaignNumberId int کد [id] شماره

خروجی ها

خروجی این متد یک عدد از نوع صحیح می باشد که مشخص کننده وضعیت ارسال شما است.
مقدار خروجی عنوان خروجی
-3 ارسال شده
-2 در انتظار
-1 موفق
0 عدم دسترسی
1,3 عدم پاسخ
5,8 مشغولی

نمونه کدها

GetCampaignNumberStatusById

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  var model = webservice.GetCampaignNumberStatusById(_Username, _Password, Convert.ToInt32(textBox1.Text));
  var datatable = new DataTable();
  datatable.Columns.Add("property");
  datatable.Columns.Add("value");
  foreach (PropertyInfo propertyInfo in model.GetType().GetProperties())
  {
    var dr = datatable.NewRow();
    dr["property"] = propertyInfo.Name;
    dr["value"] = propertyInfo.GetValue(model, null);
    datatable.Rows.Add(dr);
  }
  dataGridView1.DataSource = datatable;
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GetCampaignNumbersStatusByIds از طریق این متد می توانید با ارسال رشته ای از کد های شماره (جدا شده توسط کاما "," ) اطلاعات آنهارا در قالب یک لیست دریافت نمایید

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
campaignNumberIds string رشته ای از کد های شماره )جدا شده توسط کاما “,” ) .

خروجی ها

خروجی این متد لیست وضعیت شماره های ارسال شده داخل لیست ارسال مختلف در قالب یک رشته بصورت جداشده با کاما می باشد.
در صورتی که این متد مقدار null را بازگرداند به معنی این است که در قسمت اعتبارسنجی به مشکل خورده اید.
مقدار خروجی عنوان خروجی
-3 ارسال شده
-2 در انتظار
-1 موفق
0 عدم دسترسی
1,3 عدم پاسخ
5,8 مشغولی
null اعتبارسنجی
-10 تعداد بیشتر از 100
-20 خطای ناشناخته

نمونه کدها

GetCampaignNumbersStatusByIds

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  var model = webservice.GetCampaignNumbersStatusByIds(_Username, _Password, textBox1.Text);
  string result = "";
  foreach (var item in model)
  {
    result = item.ToString() + ",";
  }
  textBox2.Text = result;
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GenerateTTS استفاده از سرویس تبدیل متن به صدا جهت تولید پیام صوتی

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
Speaker string انتخاب گوینده - male برای گوینده اقا - female برای گوینده خانم
your Text string متن مورد نظر شما جهت تبدیل شدن به صوت
title string عنوان فایل صوتی
نکته: توجه نمایید به ازای هر درخواست به وب سرویس تبدیل متن به صدا،هزینه ای مشخص اعتبار از شما کسر می شود. (هزینه ی تولید صدا کاملا از هزینه ی ارسال مجزا می باشد)
به عنوان مثال اگر فایل شما 15 ثانیه شود، هزینه مازاد مشخص شده از حساب شما کسر خواهد شد و فرقی نمی کند که فایل تولیدی به یک نفر یا 10000 نفر ارسال شود
کسر این هزینه مازاد صرفا جهت جلوگیری از درخواست های نامربوط و خارج از سرویس می باشد.
این نکته را مدنظر داشته باشید که فقط استفاده از وب سرویس تبدیل متن به صدا این هزینه را دارد و در صورتی که شما از سرویس تبدیل متن به صدا درون پنل استفاده نمائید شامل هزینه نمی شود و رایگان است.
برای اطلاع از میزان هزینه مازاد به صفحه تعرفه ها مراجعه نمائید.

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 اعتبارسنجی
-2 اشکال در آپلود
-3 کمبود اعتبار
-4 عدم اتصال به TTS
-5 تعداد کاراکتر بیش از 1000 است
بزرگتر از صفر آی دی پیام آپلود شده

نمونه کدها

GenerateTTS

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox2.Text = webservice.GenerateTTS(_Username, _Password,_ChooseSpeaker,_YourText,true or false);
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

QuickSendWithTTS استفاده از سرویس ویژه تبدیل متن به صدا

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
Text text متن مورد نظر شما جهت تبدیل شدن به صوت
number string شماره تماس
vote bool فعال سازی نظرسنجی بر روی ارسال
serverId int کد سرور برای ارسال پیام
نکته: serverId پارامتر جدیدی است که برای انتخاب شماره ارسال کننده پیام(سرور) گذاشته شده است.
شما میتوانید برای ارسال پیام های خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
ارسال از مشهد عدد 1
ارسال از مازندران عدد 15
تهران شمال 20
تهران جنوب 25
تهران شرق 30
تهران غرب 35
خراسان شمالی 40

نکته: به ازای هر درخواست به وب سرویس تبدیل متن به صدا، معادل 10 ثانیه به هزینه ی فایل صوتی اضافه می گردد.
به عنوان مثال یک فایل 15 ثانیه ای، 15+10 یعنی 25 ثانیه محاسبه می گردد.
**** تفاوت متد QuickSendWithTTS با متد GenerateTTS در این است که این متد در هر بار درخواست محتوایی دیگر را درخواست داده لذا در هر درخواست هزینه ی مازاد (معادل یک ارسال 10 ثانیه ای) تعلق میگیرد.

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 اعتبارسنجی
-2 اشکال در آپلود
-3 کمبود اعتبار
-4 عدم اتصال به TTS
-5 تعداد کاراکتر بیشتر از 1000 است
-6 خارج از محدوده زمانی ارسال است
بزرگتر از صفر آی دی پیام آپلود شده
نکته: serverId پارامتر جدیدی است که برای انتخاب شماره ارسال کننده پیام(سرور) گذاشته شده است.
شما میتوانید برای ارسال پیام های خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
ارسال از مشهد عدد 1
ارسال از مازندران عدد 15
تهران شمال 20
تهران جنوب 25
تهران شرق 30
تهران غرب 35
خراسان شمالی 40

نمونه کدها

QuickSendWithTTS

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox2.Text = webservice.QuickSendWithTTS(_Username, _Password,_Text, _number, _Vote,_serverId).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

SendOTP ارسال کد اعتبار سنجی

تذکر: تعداد کد ارسالی برای کاربر توسط OPT دارای محدودیت 4 تا 8 رقمی است . برای استفاده از حالات دیگر میتوانید همین سیستم را با استفاده از سرویس آوخوان پیاده سازی کنید.

نکته: این متد فقط جهت راحتی کار شما توسعه دهندگان ایجاد شده است و در واقع شما میتوانستید با استفاده از سرویس آواخوان به صورت دلخواه و بدون حد و مرز برای خود این سرویس را ایجاد نمائید.کافی است که شما عدد مورد نظر خود را رقم به رقم با کاما جدا کنید تا آواخوان عدد را به صورت کدی برای شما تبدیل به صوت کند.

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
Length int طول کد ( حداقل 4 و حداکثر 8)
number string شماره تماس
serverId id کد سرور ارسال کننده پیام صوتی

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 مشکل در اعتبارسنجی
-2 اشکال در آپلود
-3 کمبود اعتبار
-4 عدم اتصال به TTS
-5 تعداد کاراکتر بیشتر از 1000 است
-6 خارج از محدوده زمانی ارسال است
بزرگتر از صفر یک کد با طول تعیین شده به صورت تصادفی
نکته: serverId پارامتر جدیدی است که برای انتخاب شماره ارسال کننده پیام(سرور) گذاشته شده است.
شما میتوانید برای ارسال پیام های خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
ارسال از مشهد عدد 1
ارسال از مازندران عدد 15
تهران شمال 20
تهران جنوب 25
تهران شرق 30
تهران غرب 35
خراسان شمالی 40

نمونه کدها

SendOTP

var webservice = new avanak.WebService3();
try
{
  textBox2.Text = webservice.SendOTP(_Username, _Password,_lenght, _number,_serverId).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

SendOCV اعتبار سنجی با یک کلیک

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
number string شماره تماس
callbackUrl string آدرس برگشت برای دریافت عدد وارد شده توسط کاربر
serverId int کد سرور برای ارسال پیام

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 مشکل در اعتبارسنجی
-2 اشکال در آپلود
-3 کمبود اعتبار
-4 عدم اتصال به TTS
-5 تعداد کاراکتر بیشتر از 1000 است
-6 خارج از محدوده زمانی ارسال است
بزرگتر از صفر یک کد با طول تعیین شده به صورت تصادفی
نکته: serverId پارامتر جدیدی است که برای انتخاب شماره ارسال کننده پیام(سرور) گذاشته شده است.
شما میتوانید برای ارسال پیام های خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
ارسال از مشهد عدد 1
ارسال از مازندران عدد 15
تهران شمال 20
تهران جنوب 25
تهران شرق 30
تهران غرب 35
خراسان شمالی 40

نمونه کدها

SendOCV

var webservice = new yourdomain.WebService3();
try
{
  textBox2.Text = webservice.SendOCV(_Username, _Password, _number,_callbackUrl,_serverId).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

QuickSend از طریق این متد می توانید برای یک شماره ارسال سریع انجام دهید.

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
messageId id کد [id] لیست پیام آپلود شده
number string شماره تماس
vote bool فعال سازی نظرسنجی بر روی ارسال
serverId int کد سرور برای ارسال پیام

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 اعتبارسنجی
-2 شماره وارد نشده است
-3 اعتبار کافی نیست
-6 خارج از محدوده زمانی ارسال
نکته: serverId پارامتر جدیدی است که برای انتخاب شماره ارسال کننده پیام(سرور) گذاشته شده است.
شما میتوانید برای ارسال پیام های خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
ارسال از مشهد عدد 1
ارسال از مازندران عدد 15
تهران شمال 20
تهران جنوب 25
تهران شرق 30
تهران غرب 35
خراسان شمالی 40

نمونه کدها

QuickSend

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox2.Text = webservice.QuickSend(_Username, _Password, _messageId,_number, _Vote,_serverId).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox2.Text = ex.Message;
}

GetQuickSend از طریق این متد می توانید اطلاعات یک ارسال سریع را بر اساس کد [id] آن دریافت نمایید.

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
quickSendId id کد [id] ارسال سریع
price decimal این پارامتر بصورت byref می باشد و پس از اجرای متد مقدار آن برابر با هزینه ارسال می باشد

خروجی ها

خروجی این متد از نوع CDRDetails میباشد وشامل کلیه اطلاعات ارسال سریع است.
در صورتی که مقدار بازگشتی null باشد یا اعتبارسنجی به مشکل خورده است و یا اینکه کد درخواستی شما موجود نمیباشد.

نمونه کدها

GetQuickSend

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  decimal price = 0;
  var model = webservice.GetQuickSend(_Username, _Password, Convert.ToInt32(textBox1.Text),ref price);
  var datatable = new DataTable();
  datatable.Columns.Add("property");
  datatable.Columns.Add("value");
  foreach (PropertyInfo propertyInfo in model.GetType().GetProperties())
  {
    var dr = datatable.NewRow();
    dr["property"] = propertyInfo.Name;
    dr["value"] = propertyInfo.GetValue(model, null);
    datatable.Rows.Add(dr);
  }
  dataGridView1.DataSource = datatable;
  textBox2.Text = price.ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GetTotalCostByDate از طریق این متد می توانیدمجموع هزینه ارسال های خود را در یک بازه زمانی مشخص دریافت نمایید.

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی
fromDate string 2116-11- تاریخ شروع به میلادی. مانند: 11
toDate string 2116-11- تاریخ پایان به میلادی. مانند: 11

خروجی ها

خروجی این متد از نوع عدد اعشاری برابر با مجموعه هزینه ارسال ها در بازه مشخص شده می باشد.
مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 اعتبارسنجی
بزرگتر از صفر کل مبلغ

نمونه کدها

GetTotalCostByDate

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox1.Text = webservice.GetTotalCostByDate(_Username, _Password, dateTimePicker1.Value.ToShortDateString(), dateTimePicker2.Value.ToShortDateString()).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

GetMessages از طریق این متد می توانید لیست کلیه پیام های آپلود شده در سامانه را دریافت نمایید.

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی

خروجی ها

خروجی این متد لیست اطلاعات پیام های آپلود شده شامل کد و عنوان و... .
در صورت دریافت مقدار Null در هنگام بازگشت اعتبارسنجی مشکل داشته است.

نمونه کدها

GetMessages

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
dataGridView1.DataSource = webservice.GetMessages(_Username, _Password);

GetCredit از طریق این متد می توانید اعتبارموجود پنل خود را دریافت نمایید

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 اعتبارسنجی
بزرگتر از صفر اعتبار موجود

نمونه کدها

GetCredit

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox1.Text = webservice.GetCredit(_Username, _Password).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox1.Text = ex.Message;
}

GetExpirationDate از طریق این متد می توانید تاریخ انقضا پنل را دریافت نمایید.

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی

خروجی ها

خروجی این متد از نوع رشته ای برابر با تاریخ شمسی انقضا پنل می باشد.
در صورت اینکه مقدار بازگشتی خالی باشد در اعتبارسنجی مشکل پیدا شده است.

نمونه کدها

GetExpirationDate

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox1.Text = webservice.GetExpirationDate(_Username, _Password).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox1.Text = ex.Message;
}

GetPrices از طریق این متد می توانید تعرفه های پنل خود را دریافت نمایید

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی

خروجی ها

خروجی این متد از نوع PriceViewModel برابر با تعرفه های پنل می باشد.
در صورت بازگشت مقدار Null اعتبارسنجی شما به مشکل خورده است.

نمونه کدها

GetPrices

var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  var model = webservice.GetPrices(_Username, _Password);
  var datatable = new DataTable();
  datatable.Columns.Add("property");
  datatable.Columns.Add("value");
  foreach (PropertyInfo propertyInfo in model.GetType().GetProperties())
  {
    var dr = datatable.NewRow();
    dr["property"] = propertyInfo.Name;
    dr["value"] = propertyInfo.GetValue(model, null);
    datatable.Rows.Add(dr);
  }
  dataGridView1.DataSource = datatable;
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}

UserInfo از طریق این متد می توانیداطلاعات حساب کاربری خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نام نوع توضیحات
UserName String نام کاربری شما در سامانه پیام صوتی
Password String رمز عبور شما در سامانه پیام صوتی

خروجی ها

خروجی این متد از نوع UserInfo برابر بااطلاعات حساب شما می باشد.
درصورت بازگشت مقدار Null نام کاربری یا رمز عبور شما مشکل داشته است ، به عبارت دیگر در اعتبار سنجی به مشکل خورده اید.

نمونه کدها

UserInfo

                      var webservice = new voiceMessage.WebService3();
try
{
  textBox1.Text = webservice.UserInfo(_Username, _Password).ToString();
}
catch (Exception ex)
{
  textBox1.Text = ex.Message;
}

Login Function

    function login() {
      var username = $('#username').val();
      var password = $('#password').val();
      $.ajax({
        url: 'https://<YourDomain>/account/ajaxlogin/',
        data: { username: username, password: password },
        type: 'POST',
        success: function (data) {
          if (data.result) {
            window.location = 'https://<YourDomain>/account/tokenlogin/?username=' + username + '&token=' + data.token;
          }
          else {
            var error = '';
            $.each(data.message, function (index, item) {
              error += item + ',';
            })
            alert(error);
          }
        }
      })
    }

SignUp Function

    function signup() {
      var fullname = $('#FullName').val();
      var lastname = $('#LastName').val();
      var mobile = $('#Mobile').val();
      var username = $('#UserName').val();
      var password = $('#Password').val();
      var refby = $('#refby').val();
      var confirmPassword = $('#ConfirmPassword').val();
      $.ajax({
        url: 'https://<YourDomain>/account/ajaxregister/',
        data: { fullname: fullname, mobile: mobile, username: username, password: password, confirmPassword: confirmPassword, refby: refby },
        type: 'POST',
        success: function (data) {
          console.log()
          if (data.result) {
            window.location = 'https://<YourDomain>/account/tokenlogin/?username=' + username + '&token=' + data.token;
          }
          else {
            var error = '';
            $.each(data.message, function (index, item) {
              error += item + ',';
            })
            alert(error);
          }
        }
      })
    }

resetPassword Function

    function resetPassword() {
      var username = $('#forget_username').val();
      var mobile = $('#forget_mobile').val();
      $.ajax({
        url: 'https://<YourDomain>/account/AjaxResetPassword/',
        data: { username: username, mobile: mobile },
        type: 'POST',
        beforeSend: function () {
          $('#btnResetPassword').html('لطفا کمی صبر نمایید...');
          $('#btnResetPassword').attr('disabled', 'disabled');
        },
        success: function (data) {
          if (data.result) {
            showLogin();
          }
          var error = '';
          $.each(data.message, function (index, item) {
            error += item + ',';
          })
          alert(error);
        },
        complete: function () {
          $('#btnResetPassword').html('بازیابی رمزعبور');
          $('#btnResetPassword').removeAttr('disabled');
        }
      })
    }
منو